แพคเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น (แบบใช้ยาสลบ)

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น

 • ส่องกล้องกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น
 • ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่กระเพาะอาหาร
 • การใช้ยาสลบ
 • รวมค่าห้องพัก 1 คืน
 • การส่องกล้องเป็นเทคนิคในการตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้
 • แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ และรักษาระหว่างส่องกล้องได้
 • เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง

 


ราคา   38,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการส่องกล้อง และค่าบริการโรงพยาบาล
 • โปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนและหลังเข้ารับบริการ เช่น ค่าตรวจเลือดก่อนและหลังส่องกล้อง และค่ายากลับบ้าน
 • การเข้ารับบริการหรือเข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น
 • ไม่รวมกรณีทำหัตถการรักษาโรคจากการตรวจพบของการส่องกล้อง เช่น การจี้ห้ามเลือด, การตัดชิ้นเนื้อ (มากกว่า 1 ชิ้น คิดราคาตามขนาดชิ้นเนื้อ), การตัดติ่งเนื้อ เป็นต้น และค่าแพทย์ทำหัตถการการรักษา ค่าแพทย์วิสัญญีวิทยา
 • โปรแกรมเหมาจ่ายนี้เป็นราคาเฉพาะการส่องกล้องเพื่อวินิจฉัย ไม่รวมการรักษา หรือค่าใช้จ่ายก่อนและหลังส่องกล้อง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการเข้ารับบริการหรือเข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น , โปรแกรมเหมาจ่ายนี้เป็นราคาเฉพาะการส่องกล้องเพื่อวินิจฉัย ไม่รวมการรักษา หรือค่าใช้จ่ายก่อนและหลังส่องกล้อง

SHARE