แพคเกจวัคซีน C

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพคเกควัคซีน C พื้นฐานสำหรับบุตร

สำหรับผู้ที่มาฉีดวัคซีนอายุ > 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน

รายการวัคซีน

  • วัคซีนรวมป้องกัน คอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน – โปลิโอ ชนิดฉีด – ฮิบ และ ไวรัสตับอักเสบบี (DTaP+IPV+HIB+HBV)
  • วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงจาก ไวรัสโรต้า (Rota)
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
  • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจอี (JE)
  • วัคซีนป้องกัน หัด คางทูม  เยอรมัน (MMR)

ราคา   8,400   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. แพคเกจวัคซีน B - วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม เชื้อนิวโมคอคคัส (PCV) 9,990 บาท

ช่วงอายุ รายการวัคซีน จำนวน (ครั้ง) A B

C

2 เดือน

วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน -โปลิโอ ชนิดฉีด-ฮิบและไวรัสตับอักเสบบี *รวม 6 โรค*

ครั้งที่ 1

วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเชื้อนิวโมคอคคัส (PCV)
4 เดือน วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอชนิดฉีด และฮิบ *รวม 5 โรค* ครั้งที่ 2
วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเชื้อนิวโมคอคคัส (PCV)

6 เดือน

วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ และไวรัสตับอักเสบบี *รวม 6 โรค*

ครั้งที่ 3

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม เชื้อนิวโมคอคคัส (PCV)

7 เดือน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

ครั้งที่ 1

8 เดือน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

ครั้งที่ 2

9 เดือน

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี (Live JE)

ครั้งที่ 1

12 เดือน

วัคซีนป้องกันหัด – คางทูม – เยอรมัน (MMR)

ครั้งที่ 1

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม เชื้อนิวโมคอคคัส (PCV)

ครั้งที่ 4

รวม

11,500.00 9,990.00 8,400.00

หมายเหตุ :

  1.  ราคาโปรแกรมหลัก (Program A and C)รวมค่าแพทย์ตรวจค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการพยาบาล
  2. สามารถเลือกโปรแกรม B ได้หลงัจากซื้อโปรแกรมหลัก A หรือ C เท่านั้น
  3. โปรแกรมหลกั (Program C) เหมาะสำหรับบุตรที่มาใช้บริการอายุ> 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน และมีประวัติการฉีดวคัซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ ชนิดฉีด ฮิบ และโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า มาก่อนหน้านี้หากต้องการเลือกโปรแกรมเสริมขึ้นอยู่กับดุลพินิจพิจารณาของแพทย์

SHARE