แพคเกจตรวจโควิด 19 Fit to Fly

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

บริการตรวจโควิด – 19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR สำหรับผู้เดินทางต่างประเทศ

  • อัตราค่าบริการรวมใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
  • นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
  • เวลาให้บริการ 8.00 – 10.30 น.

นัดหมายล่วงหน้าผ่าน Online Booking หรือโทรศัพท์ 034-912-888


ราคา   3,800   บาทSHARE