Lady Program

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจแปปสเมียร์  (Pap Smear)

เป็นวิธีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแบบดั้งเดิม การค้นหาโรคด้วยวิธีนี้จะได้ผลเร็วและดี โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือสอดผ่านและถ่างช่องคลอด จากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้เกิดมะเร็งได้

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  • ควรตรวจก่อนหรือหลังประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน ไม่ควรเข้ารับการตรวจในช่วงที่มีประจำเดือน
  • งดการมีเพศสัมพันธ์ งดการใช้สารหล่อลื่น หรือการใช้ยาเหน็บในช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ 48 ชั่วโมง
  • งดการสวนล้างช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ
  • แนะนำให้สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย หรือใส่กระโปรง และไม่ควรนุ่งกางเกงที่รัดจนเกินไป

ราคา   1,400   บาท

ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ ค่าเวชภัณฑ์ และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE