พญ.สรัญกร ศักดิ์ชินบุตร
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์, พ.ศ.2558
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00 - 20.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความที่เกี่ยวข้อง