พญ.วีราวรรณ อยู่สมบูรณ์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมประสาทวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00 - 20.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แพทย์ออกตรวจวันที่ 4 และ 18 เมษายน 2567