นพ.ศิวะพงษ์ กลึงโรจน์พงษ์
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติ-นรีเวชกรรม
การศึกษา :
  • ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2531
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชวิทยา
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
8.00 - 17.00
บทความที่เกี่ยวข้อง