นพ.พงศ์ธร โตอินทร์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00 - 20.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า