Newborn ICU

อาคารหลัก Main Building
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,600 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
900 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
- 0 บาท/วัน
ราคารวม
3,800 บาท/วัน
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
Newborn/NS
ราคา : 1,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
VIP เด็ก
ราคา : 6,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
Standard Double
ราคา : 2,750 บาท/วัน
อ่านต่อ