ICU

อาคารหลัก Main Building
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,900 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
900 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร
400 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
- 0 บาท/วัน
ราคารวม
4,500 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก// ไม่รวม ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-271999
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
VIP ผู้ใหญ่
ราคา : 6,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
Newborn/NS
ราคา : 1,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
VIP เด็ก
ราคา : 6,500 บาท/วัน
อ่านต่อ