สิ่งอำนวยความสะดวก

standard-double
ห้องคู่
ห้องผู้ป่วย VIP
ICU
VIP
อาคารหลัก Main Building