สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารหลัก Main Building
standard-double
ห้องคู่
ห้องผู้ป่วย VIP
ICU
VIP