Deluxe

อาคารหลัก Main Building
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำผลไม้ ฟรี เฉพาะวันแรก
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 4 ขวด (ทุกวัน)
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำอุ่น
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,100 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
500 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
- 0 บาท/วัน
ราคารวม
3,200 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก// ไม่รวม ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-271999
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำผลไม้ ฟรี เฉพาะวันแรก
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 4 ขวด (ทุกวัน)
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำอุ่น
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
VIP ผู้ใหญ่
ราคา : 6,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
Newborn ICU
ราคา : 3,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
Newborn/NS
ราคา : 1,800 บาท/วัน
อ่านต่อ