รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 2 เข็ม
12,600 บาท
ราคารวม
12,600 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย