รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่+วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ โปรแกรม B (สำหรับผู้ใหญ่))
2,690 บาท
ราคารวม
2,690 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย