รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่+วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ โปรแกรม A (สำหรับผู้ใหญ่)
4,000 บาท
ราคารวม
4,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย