รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ อายุมากกว่า 60 ปี
19,000 บาท
ราคารวม
19,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย