รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ (ห้องVIP)
41,000 บาท
ราคารวม
41,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย