วิธีป้องกันโควิด Covid-19

2 เม.ย. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์

วิธีป้องกันโควิด Covid-19
ของผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดระหว่างสังเกตอาการที่บ้าน/ที่พัก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆ

• ให้หยุดการเข้าเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีการรวมคนจำนวนมาก
• นอนแยกห้องกับบุคคลอื่นในบ้าน ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน นับ
จากวันเดินทางกลับจากพื้นที่ระบาด
• รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น เช่น แยกสถานที่ หรือ รับประทานช่วงเวลากับผู้อื่น
• ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้อื่น
• ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น
อย่างน้อย 60%
• สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตรหรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน
• หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ
• การทิ้งหน้ากากอนามัยใส่ถุงพลาสติกปิดสนิทก่อนทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทำความสะอาดมือด้วย
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที
• ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิท
ก่อนทิ้ง หรือ ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และ ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่
ทันที

ที่มาจาก : กรมควบคุมโรค

SHARE