เวลาออกตรวจ
คลินิกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.บุริน เลาหะวัฒนะ
  • อายุรกรรมโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07.00-21.00
07.00-16.00
07.00-16.00
07.00-15.00
07.00-13.00
08.00-13.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไพศาล เตชะวลีกุล
  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรเวช วสุชานน
  • อายุรกรรมทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-07.00 (เวรใน)
ดูเพิ่มเติม
พญ.เสาวลักษณ์ พันธุ์พงศ์ศิริ
  • อายุรกรรมทรวงอก (โรคระบบหายใจ)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อินทณัฐ ผู้สันติ
  • อายุรกรรมจิตเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 2,4 : 09.00-12.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม