เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
พญ. อัญญมาศ ชาลีรินทร์
  • อายุรศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
07.00-14.00
07.00-21.00
07.00-16.00
07.00-16.00
07.00-14.00
พญ. อาภากร ซึงถาวร
  • อายุรศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
11.00-17.00
08.00-20.00
พญ. ชนกวนันท์ บูรณะ
  • อายุรศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-21.00
08.00-21.00
08.00-19.00
08.00-21.00
08.00-21.00
08.00-19.00
นพ. บุริน เลาหะวัฒนะ
  • อายุรศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
07.00-21.00
07.00-16.00
07.00-16.00
07.00-16.00
08.00-12.00