โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค

1.ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)

ตรวจพื้นฐานทั่วไป 5โรค

– โรคเท้าช้าง

– โรคพิษสุราเรื้อรัง

– โรคยาเสพติดให้โทษ

– โรคเรื้อน

– วัณโรค

2.เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจดิจิตอล (Chest X-Ray)

3.ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ (Amphetamine Urine)


ราคา   950   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE