โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน-A (หญิง)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร-A (หญิง)
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO)
4. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group Rh)
5. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
6. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

7. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBsAg)
8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)
9. ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)

10. ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella LgG)


ราคา   2,600   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่ (CA125) 974 บาท

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่่ไม่ควรมองข้าม ตรวจเพื่อเช็คสภาพความแข็งแรง, ความพร้อม และความสมบูรณ์ของร่างกาย เป็นพื้นฐานในการสร้างครอบครัว หรือการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร และหากพบโรคจากการตรวจ จะได้ป้องกัน หรือวางแผนรักษาอย่างทันท่วงที
.

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 

  • เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนรัก
  • เพื่อเช็คความพร้อมของคุณพ่อและคุณแม่
  • เพื่อความปลอดภัยของลูกโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE