แพ็กเกจผ่าตัดคลอด-Premium

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

การผ่าตัดคลอด-Premium เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการเพิ่มเติม โดยรายละเอียดดังนี้… 
พักโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน
ประกอบด้วยรายการ

 • ค่าห้องผ่าตัด, ค่ายาสลบ, ค่าการบล็อคหลัง และค่าบริการในห้องผ่าตัด
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา, ค่าห้องพักสำหรับทารก, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร และชุดรับผู้ป่วย
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่โรงพยาบาล
 • ค่าสูติ-นรีแพทย์, วิสัญญี และกุมารแพทย์
 • ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค, วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (เข็มแรก) และ Vitamin K1 เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือด ABO, หมู่เลือด Rh, ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (TSH,PKU), ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT)
 • ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (OAE)
 • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)
 • นวดเปิดท่อน้ำนม (โดยนักกายภาพ)
 • ตรวจแผลและตัดไหมหลังคลอดบุตร
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอดบุตร

 


ราคา   48,000   บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึง

1. กรณีทำหมันหญิงร่วมด้วย จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท, หรือตัดไส้ติ่งรวมด้วย จ่ายเพิ่ม 7,500 บาท

2. กรณีมีภาวะแทรกซ้อนของทารก หรือมารดาหลังคลอดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3. กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมได้แก่ ค่าห้อง, ค่าอาหาร, และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น

4. การอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอดหากไม่คลอดภายในวันนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างรอคลอดจะไม่รวมอยู่ในโครงการคลอดเหมาจ่ายนี้

5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ-Premium
ราคา
35,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
45,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
33,000 ฿