แพคเกจคลอดแบบปกติ

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

การคลอดแบบปกติ รายละเอียดดังนี้

พักโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน

ประกอบด้วยรายการ

  • ค่าห้องคลอด, เครื่องมือช่วยคลอด, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ในห้องรอคลอด และห้องคลอด
  • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะรอคลอด
  • ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา, ค่าห้องพักสำหรับทารก, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร และชุดรับผู้ป่วย
  • ค่ายา และเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่โรงพยาบาล
  • ค่าสูติ-นรีแพทย์ และกุมารแพทย์
  • ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค, วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (เข็มแรก) และ Vitamin K1 เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือด ABO, หมู่เลือด Rh, ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (TSH,PKU), ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT)
  • ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (OAE)
  • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)


☎ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2761-5999 ต่อ คลินิกสูตินรีเวช
➤ แอดไลน์@ :  https://lin.ee/1540RcI
➤ Facebook Fanpage : http://facebook.com/synphaettpr


ราคา   33,000   บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึง

1. กรณีคลอดปกติ แล้วทำหมันหญิง คิดค่าใช้จ่ายทำหมันหญิงตามจริง

2. กรณีมีภาวะแทรกซ้อนของทารก หรือมารดาหลังคลอดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3. กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมได้แก่ ค่าห้อง, ค่าอาหาร, และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น

4. การอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอดหากไม่คลอดภายในวันนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างรอคลอดจะไม่รวมอยู่ในโครงการคลอดเหมาจ่ายนี้

5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE