รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Absolute (Female อายุ30 ปีขึ้นไป)
4,950 บาท
ราคารวม
4,950 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย