รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจทดสอบภูมิแพ้ทางเดินหายใจ (Skin Prick Test : Aero Allergens 11 ชนิด)
1,900 บาท
ราคารวม
1,900 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย