รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน Covid-19
1,200 บาท
ราคารวม
1,200 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย