รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อ Covid-19 (Post Covid Syndrome ,Long Covid)-B
5,700 บาท
ราคารวม
5,700 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย