รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจการทดสอบการแพ้อาหาร (Oral Food Challenge Test) 2 -กรณีอาการแพ้รุนแรง
3,000 บาท
ราคารวม
3,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย