Package B วัคซีนสำหรับลูกน้อย สำหรับอายุ 1 ปี ขึ้นไป

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมวัคซีนสำหรับลูกน้อย

สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไป

Package B
รายการฉีด
– วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน  คางทูม  อีสุกอีใส (MMRV -PROQUAD)
– วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (MEVAC-A)
– วัคซีนไข้สมองอักเสบเอจี
ราคา 4,650 บาท

 

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการ รพ.แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์
  • ไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนลดอื่นๆ ได้
  • กรณีมารับวัคซีนไม่ตรงตามนัด ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางการให้ หรืออาจงดวัคซีนเพื่อให้เหมาะสมกับเด็ก โดยไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • แพ็กเกจวัคซีนนี้ใช้ได้เฉพาะ รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์ เท่านั้น
  • ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ หรือมียากลับบ้าน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา   4,650   บาทSHARE