โปรเเกรมที่ 3 แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาค้นหาต้อหิน

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาค้นหาต้อหิน (โปรแกรมที่ 3)

 1. ตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต, ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย
 3. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A.)
 4. ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)
 5. ตรวจความดันลูกตา (Tonometer)
 6. คัดกรองต้อกระจก
 7. คัดกรองตาแห้ง, ต้อลม , ต้อเนื้อ
 8. ระดับความคมชัดของการมองเห็น
 9. วัดดูมุมตาด้วยเลนส์สัมผัสพิเศษ (Gonio lens) เพื่อดูชนิดของต้อหิน
 10. ตรวจวัดลานสายตา (Visual Field)
 11. ตรวจสแกนเลเซอร์ขั้วประสาทตา เพื่อดูความหนาของเนื้อประสาทตา (OCT ONH & OCT GCC)
 12. วัดความหนากระจกตา (CCT)
 13. การสแกนเส้นเลือดที่จอตาโดยไม่ต้องฉีดสี OCT-Angiography การถ่ายภาพจอตาแบบมุมกว้าง (Ultra-widefield Fundus Photography)


ราคา   2,990   บาท


เหมาะสำหรับผู้ที่มีญาติใกล้ชิดเป็นต้อหิน ผู้ที่เคยตรวจพบขั้วประสาทตาใหญ่ หรือ ความดันลูกตาสูง

หมายเหตุ     

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 3. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 ตุลาคม 2566 –  31 ธันวาคม 2567
 4. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 5. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม หรือมียากลับบ้าน
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 


SHARE