โปรแกรมที่ 3 ตรวจสุขภาพตาค้นหาต้อหิน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 1 มกราคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาค้นหาต้อหิน

1.ตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)

2.ตรวจวัดความดันโลหิต , ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง , ดัชนีมวลกาย

3.ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A.)

4.ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)

5.ตรวจความดันลูกตา (Tonometer)

6.คัดกรองต้อกระจก

7.คัดกรองตาแห้ง, ต้อลม , ต้อเนื้อ

8.วัดดูมุมตาด้วยเลนส์สัมผัสพิเศษ(Gonio lens) เพื่อดูชนิดของต้อหิน

9.ตรวจวัดลานสายตา (Visual Field)

10.ตรวจสแกนเลเซอร์ขั้วประสาทตา เพื่อดูความหนาของเนื้อประสาทตา (OCT ONG & OCT GCC)

11.วัดความหนากระจก (CCT)

12.ถ่ายภาพจอประสาทตา/ขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง Fundus Camera


ราคา   2,990   บาท


เหมาะสำหรับบุคคลที่มีญาติใกล้ชิดเป็นต้อหิน เหมาะสำหรับคนที่เคยตรวจพบขั้วประสาทตาใหญ่ หรือ ความดันลูกตาสูง

 

 

 

 
*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE