โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 1 มกราคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค

(ตามมาตรฐานของแพทยสภา)

-ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)

-ตรวจพื้นฐานทั่วไป 5 โรค

  • โรคเท้าช้าง
  • โรคเรื้อน
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • วัณโรค
  • โรคติดยาเสพติดให้โทษ

-ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

-ตรวจหารสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ (Amphetamine)


ราคา   950   บาท

*โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE