โปรแกรมตรวจคัดกรองโครโมโซมทารกในครรภ์ NIFTY CORE ราคา 15,000 บาท

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

โปรแกรมตรวจคัดกรองโครโมโซมทารกในครรภ์  NIFTY CORE ราคา 15,000 บาท

*หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ หรือตรวจนอกเหนือจากแพ็กเกจ
  3. ระยะเวลาโปรแกรมวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2568
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา   15,000   บาทSHARE