แพ็คเกจผ่าตัดคลอด

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

พักโรงพยาบาล 4 วัน 3คืน

-ค่าห้องผ่าตัด,ค่ายาสลบ,ค่าการบล็อคหลัง,ค่าบริการในห้องผ่าตัด

-ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์

-ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

-ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา,ค่าห้องพักสำหรับทารก,ค่าบริการพยาบาล,ค่าอาหารและชุดรับผู้ป่วย

-ค่ายา และเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่โรงพยาบาล

-ค่าสูติ-นรีแพทย์,วิสัญญีแพทย์ และกุมารแพทย์

-ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แกวัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค, วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก และ Vitamin K1 เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด

-ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือด ABO ,หมู่เลือด Rh, ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (TSH,PKU) ,
ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT)

-ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (OAE)

-ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)


ราคา   42,000   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ทำหมันหญิงร่วมด้วยเพิ่ม 5,000 บาท
2. ตัดไส้ติ่งร่วมด้วยเพิ่ม 7,500 บาท

1.กรณมีภาวะแทรกซ้อนของทารก หรือมารดาหลังคลอดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมได้แก่ ค่าห้อง,ค่าอาหาร,และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และค่าเครื่องดื่มเป็นต้น
3.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE