แพ็คเกจคลอดแบบปกติ

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

พักโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน

ประกอบด้วยรายการ

  • ค่าห้องคลอด,เครื่องมือช่วยคลอด,ค่ายา,และค่าเวชภัณฑ์ในห้องรอคลอด และห้องคลอด
  • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะรอคลอด
  • ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา,ค่าห้องพักสำหรับทารก,ค่าบริการพยาบาล,ค่าอาหาร และชุดรับผู้ป่วย
  • ค่ายา และเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่โรงพยาบาล
  • ค่าสูติ-นรีแพทย์ และกุมารแพทย์
  • ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค,วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก และ Vitamin K1 เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือด ABO , หมู่เลือด Rh, ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด(TSH,PKU),ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง(HCT)
  • ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (OAE)
  • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)

 


ราคา   30,000   บาท


1.กรณีคลอดปกติ แล้วทำหมันหญิง คิดค่าใช้จ่ายทำหมันหญิงตามจริง

2.กรณีมีภาวะแทรกซ้อนของทารก หรือมารดาหลังคลอดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3.กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมได้แก่ ค่าห้อง,ค่าอาหาร, และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่นค่าโทรศัพท์ และค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น

4.การอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอดหากไม่คลอดภายในวันนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างรอคลอดจะไม่รวมอยู่ในโครงการคลอดเหมาจ่ายนี้

5.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพ็คเกจวัคซีนเด็ก
แพ็คเกจวัคซีน (IPD) PCV13 แบบ 4 เข็ม
ราคา
11,900 ฿
แพ็คเกจวัคซีนเด็ก
แพ็คเกจวัคซีน (IPD) PCA 13 แบบ 3 เข็ม
ราคา
8,100 ฿