ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้หญิง)

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565

Ultra Platinum Program 

สำหรับผู้บริหาร และผู้ที่มีอายุมากกว่า 60  ปี(ผู้หญิง)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)

 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 3. ตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)*เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง(เลือกตรวจข้อ3หรือข้อ4)

 4. ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram)*เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง(เลือกตรวจข้อ3หรือข้อ4)

 5. ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI,CAVI)

 6. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

 7. อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (U/S  whole Abdomen)

 8. ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสันหลังและสะโพก (BMD L-Spine Lt.hip)

 9. ตรวจหามะเร็งเต้านม(Mammogram with Ultrasound)

 10. ตรวจดูเส้นเลือดแดงตีบและอุดตันที่คอ (U/S Colour Doppler Carotid)

 11. ตรวจคลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดสมอง (MRI+MRA Brain)

 12. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 13. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 14. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

 15. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 16. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

 17. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 18. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

 19. ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)

 20. ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)

 21. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

 22. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

 23. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

 24. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 25. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)

 26. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)

 27. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti – HCV)

 28. ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium)

 29. ตรวจวัดระดับฟอสเฟต (Phosphorus)

 30. ตรวจวัดระดับวิตามิน D (Vitamin D Total)

 31. ตรวจหาไทรอยด์ (Thyroi Function Test : T3, T4. TSH)

 32. ตรวจปัสสาวะ (UA)

 33. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)

 34. ตรวจอุจจาระหาการมีเลือดออก (Stool Occult Blood)

 35. การตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)

 36. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)

 37. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน (CA19-9)

 38. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่ (CA125) * เฉพาะผู้หญิง

 39. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และหาเชื้อเอชพีวี Thin Prep + HPV DNA PCRโดยสูตินรีแพทย์  **สำหรับผู้หญิง

 40. ตรวจตาโดยแพทย์จักษุ (Eye Examination)

 41. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A. )

 42. ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)

 43. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer )

 44. คัดกรองต้อกระจก

 45. คัดกรองตาแห้ง,ต้อลม,ต้อเนื้อ

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว “กรณีคนไข้ศัลยกรรมเสริมหน้าอก (ตามเงื่อนไข รพ.)”
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ก.ค.63 – 30 มิ.ย.65


ราคา   26,900   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ