ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้ชาย)

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565

Ultra Platinum Program 

สำหรับผู้บริหาร และผู้ที่มีอายุมากกว่า 60  ปี(ผู้ชาย)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ(Physical Examination)

 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 3. ตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)*เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง(เลือกตรวจข้อ3หรือข้อ4)

 4. ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram)*เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง(เลือกตรวจข้อ3หรือข้อ4)

 5. ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI,CAVI)

 6. ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

 7. อัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (U/S  whole Abdomen)

 8. ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสันหลังและสะโพก (BMD L-Spine Lt.hip)

 9. ตรวจดูเส้นเลือดแดงตีบและอุดตันที่คอ (U/S Colour Doppler Carotid)

 10. ตรวจคลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดสมอง (MRI+MRA Brain)

 11. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 12. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 13. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

 14. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

 16. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 17. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

 18. ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)

 19. ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)

 20. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

 21. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

 22. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

 23. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 24. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)

 25. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)

 26. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti – HCV)

 27. ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium)

 28. ตรวจวัดระดับฟอสเฟต (Phosphorus)

 29. ตรวจวัดระดับวิตามิน D (Vitamin D Total)

 30. ตรวจหาไทรอยด์ (Thyroi Function Test : T3, T4. TSH)

 31. ตรวจปัสสาวะ (UA)

 32. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)

 33. ตรวจอุจจาระหาการมีเลือดออก (Stool Occult Blood)

 34. การตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)

 35. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)

 36. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน (CA19-9)

 37. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) * เฉพาะผู้ชาย

 38. ตรวจตาโดยแพทย์จักษุ (Eye Examination)

 39. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A. )

 40. ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)

 41. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer )

 42. คัดกรองต้อกระจก

 43. คัดกรองตาแห้ง,ต้อลม,ต้อเนื้อ

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ก.ค.63 – 31 ธ.ค. 65


ราคา   22,000   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพ็กเกจครบรอบ 31 ปี Happy & Healthy Check up
Happy & Healthy Package (Silver)
ราคา
1,931 ฿
แพ็กเกจครบรอบ 31 ปี Happy & Healthy Check up
Smart & Healthy Package (Male)
ราคา
6,931 ฿
แพ็กเกจครบรอบ 31 ปี Happy & Healthy Check up
Smart & Healthy Package (Female)
ราคา
10,931 ฿