ตรวจสุขภาพCheck up Silver  Program

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

Silver  Program
สำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีที่มีอายุน้อยกว่า  35 ปี

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ(Physical Examination)

 2. ตรวจวัดความดันโลหิต,ชั่งนำหนัก – ส่วนสูง,ดัชนีมวลกาย

 3. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 6. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

 7. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

 9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 10. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

 11. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

 12. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

 13. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 14. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)

 15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)

 16. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti – HCV)

 17. ตรวจปัสสาวะ (UA)

 18. ตรวจตาโดยแพทย์จักษุ (Eye Examination)

 19. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A. )

 20. ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)

 21. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer )

 22. คัดกรองต้อกระจก

 23. คัดกรองตาแห้ง,ต้อลม,ต้อเนื้อ


ราคา   3,500   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้หญิง)
ราคา
26,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้ชาย)
ราคา
22,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Platinum Program(ผู้หญิง)
ราคา
17,000 ฿