ตรวจสุขภาพCheck up Exclusive Program (ผู้ชาย)

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

  Exclusive Program

สำหรับผู้บริหาร และผู้ที่มีอายุมากกว่า 40  ปี (ผู้ชาย)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ(Physical Examination)

 2. ตรวจวัดความดันโลหิต,ชั่งนำหนัก – ส่วนสูง,ดัชนีมวลกาย

 3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 4. ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI,CAVI)

 5. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

 6. อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (U/S whole Abdomen)

 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 8. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

 10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 13. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

 14. ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)

 15. ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)

 16. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

 17. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

 18. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

 19. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 20. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)

 21. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)

 22. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti – HCV)

 23. ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium)

 24. ตรวจวัดระดับวิตามิน D (Vitamin D Total)

 25. ตรวจปัสสาวะ (UA)

 26. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)

 27. ตรวจอุจจาระหาการมีเลือดออก (Stool Occult Blood)

 28. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) *เฉพาะผู้ชาย

 29. ตรวจตาโดยแพทย์จักษุ (Eye Examination)

 30. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A. )

 31. ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)

 32. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer )

 33. คัดกรองต้อกระจก

 34. คัดกรองตาแห้ง,ต้อลม,ต้อเนื้อ


ราคา   8,900   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้หญิง)
ราคา
26,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้ชาย)
ราคา
22,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Platinum Program(ผู้หญิง)
ราคา
17,000 ฿