รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจตรวจภูมิคุ้มกันหลังติดเชื้อ COVID-19 (เว้นระยะหลังรักษาหาย 1 เดือน)
2,000 บาท
ราคารวม
2,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย