คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection : ARI clinic)

23 เม.ย. 2563 | เขียนโดย

เป็นคลินิกซึ่งเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเข้าเกณฑ์ COVID –19  

เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้รับบริการมีจุดบริการชำระค่ารักษาพยาบาล และรับยาอยู่ในจุดเดียวกัน บริการจัดเก้าอี้นั่งรอตรวจ โดยเว้นระยะห่าง (Social Distancing) แยกผู้ป่วยตามความเสี่ยง สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงมากจะต้องเว้นระยะห่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ และเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

ARI clinic  เป็นจุดบริการที่ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรักษาได้ทันที ในลำดับแรกก่อนผู้ป่วยจะได้รับการซักประวัติเบื้องต้นคัดกรองความเสี่ยงและตรวจวัดไข้ ว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่  หากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงจะมีการแยกผู้ป่วยต้องสงสัยไปตรวจในอีกจุดหนึ่ง โดยแยกไปจากจุดเดิมซึ่งจะไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยการ swab  และเอกซเรย์ปอด (X-ray) หากผลตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 จะดำเนินการตามระบบของกรมควบคุมโรคติดต่อ

ด้วยมาตรฐานการรักษา และระบบคัดกรองผู้ป่วยของทีมแพทย์ และบุคลากทางการแพทย์ จึงสามารถทำให้ผู้ป่วยทั่วไป ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในภาวะเร่งด่วนนั้น  มีความมั่นใจและอบอุ่นใจทุกครั้งที่มารับการรักษา

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ