Package ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด 19 (Antibody IgG) + วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

Package Details

ฉีดวัคซีน Covid-19 แล้วมีภูมิคุ้มกันหรือไม่ คุณเช็คได้ 👍
.
ด้วยการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโควิด -19 หลังฉีดวัคซีนหรือหลังได้รับเชื้อและรพ.ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนป้องกนปอดอักเสบ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด 19 (Antibody IgG) + วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ราคา 4,300 บาท 
หมายุเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว 

ราคา   4,300   บาท


Contact info


SHARE