โปรแกรมตรวจสุขภาพฟื้นฟูเด็กหลังติดโควิด-19 MIS-C

ระยะเวลา : 18 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ MIS – C

โปรแกรมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ หลังติดเชื้อโควิด – 19 (สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี)

รายการตรวจประกอบด้วย

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination )
  2. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจดิจิตอล (Chest X-ray)
  3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (Complete Blood Count)
  4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting Blood Sugar)
  5. ตรวจปัสสาวะ (UA)
  6. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (BUN)
  7. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (Creatinine)
  8. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGOT)
  9. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGPT)
  10. ตรวจดูภาวะอักเสบ การติดเชื้อในร่างกาย(High sensitivity CPR)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว


ราคา   2,500   บาทSHARE