แพคเก็จตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ระยะเวลา : 21 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

Package Details 

การตรวจคัดกรอง “มะเร็งตับ”

ราคา 7,800 บาท

 

หมายเหตุ :   ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว 

:  กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง

 

 


ราคา   7,800   บาทSHARE