พญ.กณิกนันต์ หนุนแหลมทอง
ศูนย์สุขภาพสตรี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีแพทย์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
09.00–17.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
09.00–17.00
เสาร์
09.00–17.00
อาทิตย์