ทพ.กฤตภาส จันทร์แสงฟ้า
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ป.บัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร (สาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล),ประเทศไทย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3และ5 ของเดือน)