รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์
1,500 บาท
ราคารวม
1,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย