รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound)
2,000 บาท
ราคารวม
2,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย