PICU

อาคาร 3
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,200 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
3,840 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
6,340 บาท/วัน
อุปกรณ์ช่วยชีวิต มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอุปกรณ์ที่ใช้
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร 2
เดี่ยวพิเศษ2-1
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
Sleep Lab Test
ราคา : 13,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 3
VIP3
ราคา : 4,900 บาท/วัน
อ่านต่อ