PICU

อาคาร 3
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,200 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
3,840 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
6,340 บาท/วัน
อุปกรณ์ช่วยชีวิต มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอุปกรณ์ที่ใช้
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร 3
VIP3
ราคา : 4,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
เดี่ยวพิเศษ1-3
ราคา : 3,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
เดี่ยวพิเศษ1-1
ราคา : 3,600 บาท/วัน
อ่านต่อ