Deluxe for Sleep Lab

อาคาร 2
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
13,500 บาท/วัน
ค่าห้องพัก
0 บาท/วัน
ค่าแพทย์
0 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
0 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
0 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
13,500 บาท/วัน
ราคาแพคเกจ (รวมทั้งหมดแล้ว)
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร 1
Deluxe
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
Premier
ราคา : 3,600 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
Deluxe
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ