ห้องทารกแรกเกิดปกติ

อาคาร 1
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
400 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
400 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
800 บาท/วัน
ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
ค่าบริการชงนม 100 บาท/วัน
ราคารวม
1,800 บาท/วัน
ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร 2
VIP2
ราคา : 5,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
เดี่ยวพิเศษ1-2
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
VIP1
ราคา : 4,400 บาท/วัน
อ่านต่อ